ساختار سازمانیهیئت مدیره:

1- آقای بصیر تقی پور (رئیس هیئت مدیره)
2- آقای مهندس علی طالبی (نایب رئیس هیئت مدیره)
3- آقای مهندس امید حیات داودی (عضو هیئت مدیره)


مدیر عامل:

آقای مهندس امید حیات داودی o.hayatdavoudi @ sce-co.com


مدیر مهندسی و اجراء:

آقای مهندس محسن احمدی m.ahmadi @ sce-co.com


مدیر برنامه ریزی و توسعه:

خانم مهندس ممتازپور r.momtazpour @ sce-co.com


مدیر بازرگانی:

آقای مهندس پژمان آقایی p.aghaei @ sce-co.com


مدیر مالی و اداری:

آقای اکبر صامتی a.sameti @ sce-co.com


مدیر تضمین کیفیت:

خانم مهندس بقائی p.baghaei @ sce-co.com